NAŠE SLUŽBY


DERATIZÁCIA

je proces likvidácie škodlivých hlodavcov (myší, potkanov a iných), obzvlášť v obytných priestoroch. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby prenášajú infekčné ochorenia ako salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza a iné. 

Pre ľudí je veľmi nebezpečný ich moč. Deratizácia sa vykonáva aj proti zabráneniu ekonomickým škodám ako ( požieranie káblov elektrického vedenia, znehodnotenie tovaru a iné.)

Vykonávame ich :

 • v Obytných domoch a bytoch, pivniciach a pôdach
 • v Administratívnych budovách, školách, skôlkach
 • v Reštauračných a stravovacích zariadeniach 
 • v Skladoch, predajniach a výrobniach potravín 
 • v Objektoch poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby
 • vo Výrobných komplexoch všetkých odvetví 
 • v Nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach 
 • v Kanalizačných sieťach .

Deratizačné zásahy je dôležité vykonávať hlavne na jar a jeseň, taktiež priebežne počas roka v prípade výskytu, resp. preventívne. Povinnosťou vykonávať tieto zásahy upravuje niekoľko zákonov hlavne zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Príkaz na vykonávanie jarných a jesenných deratizácií vydáva na základe nového zákona príslušný RÚVZ a to osobami odborne spôsobilými na vykonanie tejto činnosti. 


DEZINSEKCIA

 je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb.

Pri prevencii a likvidácii je dôležitá znalosť fungovania a správania sa škodcov. Niekedy sú odborné znalosti a skúsenosti kľúčové.

Vykonáva sa:

 • Dezinsekcia lietajúceho hmyzu
 • Dezinsekcia lezúceho hmyzu
 • Likvidácia osích či sršních hniezd 
 • Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj dezinsekcii ploštíc. Používame veľmi účinné prípravky na likvidáciu tohto hmyzu. 


DEZINFEKCIA

je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. 

Cieľom je to, aby na predmetoch alebo v prostredí neboli mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia.

Naša firma dezinfikuje generátormi ozónu.


a ultrazvukovými prístrojmi, ktoré tvoria hmlu, úzko spolupracujeme s firmou  https://www.h2o-cool.sk/ 

Vykonávame :

 • Dezinfekciu a vypratanie bytov a domov po úmrtí človeka
 • Dezinfekciu pivníc, garáží a iných bytových či nebytových priestorov

 • Dezinfekciu po záplavách a iných havarijných stavoch

 • Dezinfekciu balkónov, povál, a striech od holubieho trusu

 • Odstránenie plesní

 • Dezinfekcia kuchýň verejného stravovania